Zaključci 2016

zakljucak_naslov.jpg

ZAKLJUčCI I PREPORUKE

TEZE O SEKTORSKOM STANJU U BiH I ZEMLJAMA JIE

Preambula

Sudionici konferencije su svjesni potrebe budućih sektorskih promjena, ali su odlučni u stavu da treba upravljati promjenama i izazovima.

Odlučni su u namjeri izgradnje ljudskih kapaciteta pa će se pristupiti dodatnoj edukaciji i obučavanju kadrova, posebice za europske projekte.

footer.png


BOSNA I HERCEGOVINA


Paralelno s promjenama političkih, ekonomskih i socioloških realiteta u BiH u proteklom razdoblju institucionalni okvir gospodarenja šumskim resursima pretrpio je značajne promjene.


U BiH postoji očigledna potreba pronalaska kompromisa oko uređenja određenih pitanja među entitetima, kao i definiranje minimalnih zajedničkih principa gospodarenja šumskim resursima.


Sektor šumarstva i prerade drva jedan je od glasnika nove europske orijentacije BiH i drugih zemalja JIE. Šume su oduvijek bile uporište za daljnji razvoj i primjenu novih i naprednih gospodarskih politika.


Šume u najširoj društveno-političkoj zajednici BIH osiguravaju nemjerljive ekološke, ekonomske i socijalne koristi. Nažalost, važnost žumarstva još uvijek nije u dovoljnoj mjeri prepoznata od strane svih aktera šumarske politike i BiH javnosti.


Stanje privatnih šuma u BiH u pogledu drvne zalihe, prirasta i otvorenosti je lošije u odnosu na državne šume. Najizraženiji problem privatnog šumoposjeda u BiH predstavlja usitnjenost posjeda.


Vlasnici privatnih šuma nisu organizirani u interesna udruženja, a činjenica je da dosadašnja šumarska legislativa nije tretirala privatni šumoposjed na isti način kao i državni, čime je izostala primjerena institucionalna i financijska podrška razvoju privatnog šumoposjeda u BIH.

footer.png

JUGOISTOČNA EUROPA

Potrebno je predložiti znanstvene i stručne smjernice za unaprjeđenje zakonodavnog, političkog i organizacijskog okvira, uz poštivanje intersektorskog pristupa u specifičnom sociološko-ekonomskom, politi?kom i ekološkom okruženju po uzoru na EU.

Potrebno je razvojno promišljati o EU financiranju, ruralnom razvoju, prihodima od nedrvnih proizvoda, modernom kartiranju, implementaciji satelitskih tehnologija ili o trgovanju CO2 kvotama.

Šume su izvorište sirovine za energetski sektor koji se bazira na drvu, a bogatstvo šumskog prostora daje ogromnu količinu drvne biomase koju možemo koristiti za podmirenje doma?ih potreba na energetski efikasniji način i time se približiti europskim energetskim ciljevima.


Iako drvna biomasa u zemljama JIE još uvijek nije dovoljno prepoznata od strane potrošača, ova konferencija daje preporuku većeg lokalnog korištenja biomase na doma?im tržištima, prije svega peleta i drugih izvora energije iz drva.


Većim korištenjem EU fondova, planinska i ruralna područja poznata po šumarstvu i preradi drva mogla bi dobiti dodatni uzlet i razvojni poticaj kroz proizvodnju zdrave hrane, poticanje planinarenja, lova i ribolova, šetnje uređenim šumskim stazama i uključivanje šuma u turističko-ugostiteljsku uslugu. Istovremeno, treba biti vrlo oprezan oko intervencija u prostor, posebno oko izgradnje turističke infrastrukture u šumskim područjima.


Potrebno je pojačati aktivnosti kroz akcijske planove za provođenje EU politika i direktiva oko suzbijanja ilegalnih sječa i drugih nelegalnih aktivnosti u sektoru šumarstva i drvne industrije.

Podržava se proizvodnja finalnih proizvoda od drva u svim zemljama JIE poput peleta, namještaja, građevinske stolarije ili parketa. Proizvodi veće dodane vrijednosti su ciljano područje za sve na šumi bazirane industrije i podsektore.

Na razinama donositelja politi?kih odluka treba postaviti pitanje plasmana sektorskih proizvoda i poticanja daljnje prerade drva u zemljama JIE. Potrebno je izgraditi kvalitetan lanac dodane vrijednosti u koji će se uključiti uspješni i profitabilni drvoprerađivači na svim razinama.

Potrebno je inicirati i potaknuti učlanjenje regionalnih subjekata u europske asocijacije u cilju uključivanja u procese donošenja novih EU politika. Također, potrebno je potaknuti donošenje strategija i zajedničkih šumarskih politika u promatranim zemljama i promovirati regionalni pristup i zajedničko lobiranje u Bruxellesu.

footer.png

KUPRES 2017.

Sljedeća konferencija KUPRES 2017. održat će se u veljači sljedeće godine na istom mjestu.

short_gallery_21.jpg

Organizacija

ORGANIZATOR

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

SUORGANIZATOR
 

DRVNI KLASTER HERCEGOVINE

 

HRVATSKI DRVNI KLASTER

 

ČASOPIS PRIVATNE ŠUME

 

ČASOPIS DRVO & NAMJEŠTAJ


PARTNERI I POKROVITELJ

SPONZOR