Forestry Kupres 2017 konferencija

Najava

umarstvo i potreba za sektorskim obrazovanjem

na europskom putu BiH


Kupres, 9. - 10. velja?e 2017.

kupres-2017-logo.jpg


Najavni video konferencije:


Dvodnevni skup za predstavnike:

 • tvrtki u umarstvu i preradi drva
 • dobavlja?e tehnologija
 • jedinice lokalne samouprave
 • dravnih i me?unarodnih institucija,akademske zajednice
 • me?unarodne ulaga?e
 • medije
 • ostale uklju?ene u sektor umarstva i drvoprerade

Ciljevi konferencije:

 • Potaknuti umarski i drvoprera?iva?ki sektor u zemljama JIE na unaprje?enje poslovanja kroz dodatnu edukaciju kadrova i razmjenu znanja
 • Predstaviti najbolje europske umarske prakse, ekoloka i trina kretanja te primjenu novih tehnolokih, procesnih i ekonomskih rjeenja
 • Potaknuti sektor na ve?e koritenje sredstava iz EU fondova
 • Dati presjek realizacija kapitalnih investicija u sektoru

Tematski naglasci:

 • Vanost sektorskog obrazovanja
 • Izazovi u umarstvu
 • trina kretanja i trendovi u umarstvu i drvoprera?iva?koj industriji u BiH, regiji i u EU
 • analiza postoje?e tehnoloke razine doma?eg umarstva i drvne industrije u kontekstu neophodne primjene EU zakonodavstva
 • primjene inovacija (proizvodnih i procesnih)
 • implementacija europske umarske strategije
 • teme ve?e primjene informatike u umarstvu
 • Eu programi, financiranja i politike povezane sa sektorom umarstva
 • uloga sektora u poboljanju ivota u brdsko - planinskim podru?jima po uzoru na najbolja EU iskustva i prakse
 • biomasa
 • prerada drva i dodana vrijednost

Pogledajte kako je izgledala konferencija Forestry Kupres 2016 -Budu?nost prerade drva i umarstva u Bosni i Hercegovini


Letak konferencija 2017


Organizacija

ORGANIZATOR

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

SUORGANIZATOR
 

DRVNI KLASTER HERCEGOVINE

 

HRVATSKI DRVNI KLASTER

 

ČASOPIS PRIVATNE ŠUME

 

ČASOPIS DRVO & NAMJEŠTAJ


PARTNERI I POKROVITELJ

SPONZOR